↑ Return to Bestelinformatie

Leveringsvoorwaarden

logo SchapenzakenDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Wanneer de koper een bestelling plaatst, geeft hij of zij daarmee aan toepasselijkheid van deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Prijzen

1.       De prijzen op de site worden aangegeven in euro’s.

2.       De prijzen worden inclusief btw weergegeven. Het btw-tarief voor boeken is 6%.

3.       De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke bepalingen of het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak noodzakelijk is.

4.       Voor het verzenden van producten vraagt Schapenzaken een bijdrage in de kosten.

 

Betalingstermijn

1.       Voor alle leveringen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

2.       Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper automatisch, zonder dat ingebrekestelling nodig is, aan Schapenzaken een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand. Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van de koper.

3.       De eigendom van de verkochte goederen (boeken) gaat pas over op koper, doordat en zodra de koper aan Schapenzaken de volledige verkoopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan. Voorts zullen de verkochte goederen in eigendom tot zekerheid blijven van Schapenzaken, zolang ook andere vorderingen door de koper nog niet zijn voldaan. Van de koper wordt verwacht dat hij zich ten aanzien van de geleverde goederen gedraagt zoals het een goed huisvader betaamt.

 

Levering

1.       Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Schapenzaken. Deze acceptatie krijgt vorm doordat de koper een e-mail ontvangt, waarin de bestelling bevestigd wordt.

2.       Levering geschiedt in zowel binnen- als buitenland. Bij verzending naar het buitenland geldt dat de koper aansprakelijk is voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.       Bestelde boeken worden zo spoedig mogelijk na betaling toegestuurd. Voor boeken die op voorraad zijn, is dit in principe binnen een week. De levertermijn voor boeken die niet op voorraad zijn kan bij Schapenzaken worden nagevraagd.

4.       Door Schapenzaken overeengekomen levertijden zijn steeds benaderingen. Indien tengevolge van overmacht nakoming van de leveringsplicht redelijkerwijs niet mogelijk is, is Schapenzaken gerechtigd de levering op te schorten. Opschorting van de levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

 

Garanties

1.                  Koper dient de geleverde boeken direct na ontvangst en voor gebruik te controleren. Eventuele manco’s of beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen een week na factuurdatum, bij Schapenzaken te worden gemeld. Ontbrekende boeken worden zo spoedig mogelijk nagezonden, voor beschadigde boeken wordt na retourontvangst van het beschadigde boek een nieuw exemplaar toegestuurd.

2.                  Retour gezonden boeken die niet vooraf bij Schapenzaken zijn gemeld, worden niet geaccepteerd.


Retouren

1.                  Zonder uitdrukkelijke toestemming van Schapenzaken worden geen retourzendingen van bestelde boeken geaccepteerd.

2.                  De kosten van een retourzending (zonder dat dit beschadigde boeken betreft) zijn volledig voor de koper. Kosten die door een vervoerder bij Schapenzaken in rekening worden gebracht in verband met het niet voldoende gefrankeerd versturen van een retourzending, worden door Schapenzaken doorbelast aan de koper.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.       Intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Schapenzaken geleverde producten worden door de koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.

2.       Schapenzaken garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en of industrieel eigendomsrecht.

Privacy en veiligheid 

Uw persoonsregistratie valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Schapenzaken gebruikt uw persoonsregistratie alleen voor intern gebruik.

Overig

1.       Op overeenkomsten gesloten tussen Schapenzaken en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met bijzondere aandacht voor de consumentenwetgeving.

2.       Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

3.       Alle voornoemde artikelen zijn met behoud van de wetten en regels zoals vastgelegd in Europa en gelden zowel voor leveringen binnen als voor leveringen buiten Europa.

Wanneer door Schapenzaken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze leveringsvoorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat Schapenzaken deze voorwaarden soepel toepast.